Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), Skupština Gradskog kazališta Jastrebarsko, održana 17.4.2015. godine donijela je

STATUT GRADSKOG KAZALIŠTA JASTREBARSKO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, ciljeva, djelatnosti, načina učlanjivanja i prestanka članstva, prava i obveze članova, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, odgovornosti za obveze i štetu, nadzora, financiranja, likvidacije i druga pitanja značajna za rad Udruge Gradsko kazalište Jastrebarsko (u daljnjem tekstu Udruga).
Udruga je nevladina i neprofitna organizacija.
 
Članak 2.

Puni naziv Udruge glasi: „Gradsko kazalište Jastrebarsko“.
Skraćeni naziv Udruge je: „GKJ“

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Jastrebarskom, ulica Dr.Franje Tuđmana 9.

Članak 4.

Udrugu zastupa Predsjednik. Skupština može posebnom odlukom ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

Članak 5.

Udruga posjeduje znak i pečat.
 
Znak Udruge sastoji se od prikaza kazališne maske svijetlo plavog obruba. Unutar obruba smještene su stilizirane glave dva jastreba, lijeva svijetlo plave, a desna bijele boje. Ispod maske velikim, štampanim slovima tamno plave boje piše GRADSKO KAZALIŠTE, a ispod toga svijetlo plavim pisanim slovima piše Jastrebarsko. Slova sadržana u znaku Udruge napisana su u fontu naziva Cocon. Veličina fonta je promjenjiva. Boje koje se koriste u znaku su svijetlo plava (Pantone 2915) i tamno plava (Pantone 2955).
Pečat Udruge istovjetan je znaku Udruge, dimenzija 40x40 mm. Pečat Udruge izrađuje se u crno-bijeloj verziji znaka.

II. CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE


Članak 6.

Ciljevi Udruge su:
(1)  očuvanje kulturne i kazališne baštine te kulturnog identiteta Republike Hrvatske,
(2)  očuvanje tradicijskih vrijednosti i kulture jaskanskog kraja,
(3)  očuvanje i razvoj amaterske kulture, posebno kazališne amaterske kulture,
(4)  međunarodna kulturna suradnja,
(5)  promicanje i razvoj aktivnog sudjelovanja djece i mladih u društvu,
(6)  poštivanje kulturne raznolikosti uz primjenu interkulturalnih metoda rada i interkulturalni dijalog.
 
Članak 7.

U svrhu ostvarivanja ciljeva opisanih u Članku 6. Statuta, Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:
(1)  rad s djecom i mladima na edukaciji o kazalištu, umjetničkom radu, scenskom nastupu i kazališnom stvaralaštvu,
(2)  poticanje duha inicijative, kreativnosti i umjetničkog izražavanja djece i mladih uz poštivanje individualnih znanja i vještina,
(3)  zastupanje interesa kazališnog amaterizma i kulturnog amaterizma u cjelini,
(4)  organiziranje kazališnih predstava i javnih priredbi,
(5)  suradnja sa srodnim udrugama, zajednicama i ustanovama na razini lokalne i regionalne zajednice te na području Republike Hrvatske,
(6)  međunarodna suradnja sa srodnim udrugama i zajednicama iseljenih Hrvata u svrhu promicanja hrvatske kulture, tradicije i kulturne baštine,
(7)  stručna usavršavanja članova, glumaca i suradnika,
(8)  izdavaštvo, naročito vezano uz kulturu, umjetnost, tradicijske vrijednosti i kazalište,
(9)  rad na povećanju i poboljšanju društvene uključenosti djece i mladih kroz uključivanje u akcije prevencije ovisnosti, zaštite zdravlja, ekološke i volonterske akcije te rad na podizanju svijesti o nužnosti i vrijednosti društvenog angažmana i društvene solidarnosti,
(10)  promicanje uzajamnog razumjevanja među djecom i mladima bez obzira na nacionalne, etničke, rasne, spolne, obrazovne, vjerske, zdravstvene, ekonomske, kulturne i druge razlike,
(11)  ostale djelatnosti sukladno zakonu.
 
Članak 8.

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruga surađuje s: dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, fakultetima, ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama i institucijama, ustanovama za rad s djecom i mladima, ustanovama za osobe s posebnim potrebama (naročito djece i mladih), srodnim udrugama, stručnim institucijama, trgovačkim društvima, tijelima vlasti, a sve u cilju što kvalitetnije provedbe programa i aktivnosti.
 
Sukladno svojim ciljevima i djelatnostima Udruga surađuje sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu te se može učlaniti u domaće i međunarodne organizacije, saveze ili asocijacije sa sličnim programskim ciljevima.
Odluku o pristupanju takvim organizacijama, savezima ili asocijacijama donosi Skupština Udruge, na prijedlog Upravnog odbora.

III. JAVNOST RADA 

Članak 9.

Rad udruge je javan. 
Javnost rada udruge ostvaruje se:
-pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladni način,
-javnim pripćavanjem. 
Svi članovi udruge imaju pravo sudjelovati u radu udruge, sukladno odredbama Statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluka koje donose tijela udruge.
Sjednice tijela udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Kategorije članova u Udruzi su:
(1)  Redovni članovi.
Redovnim članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba sukladno Zakonu o udrugama.
Redovnim članom Udruge može postati i strani državljanin.
Prava i obveze koja proizlaze iz članstva pravne osobe ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika. O odabiru ovlaštenog predstavnika pravna osoba pismeno izvještava Udrugu.
(2)  Počasni članovi.
Počasnim članom postaje se odlukom Skupštine, a na prijedlog Upravnog odbora Udruge. Počasni članovi predlažu se zbog osobitih doprinosa radu Udruge. Počasni članovi mogu biti fizičke i pravne osobe te strani državljani.
Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Članak 11.

O članstvu se vodi Matična knjiga članova.
Članom Udruge postaje se uplatom članarine.
Članarina se plaća za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca tekuće godine.
Po uplati članarine, član se upisuje u Matičnu knjigu članova.
Matičnu knjigu članova vodi tajnik Udruge elektroničkim putem.
Matična knjiga članova uvijek je dostupna na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Upravni odbor može odlučiti o izdavanju članskih iskaznica članovima Udruge. Odluku o obliku i sadržaju članske iskaznice donosi Upravni odbor.

Članak 12.

1)Prava redovnih članova u Udruzi:
- sudjelovati na sjednicama tijela Udruge,
- sudjelovati u provedbi aktivnosti i programa Udruge,
- iznositi mišljenje, davati prijedloge za bolji rad Udruge,
- birati i biti biran u sva tijela Udruge, 
- odlučivati na sjednicama tijela Udruge,
- biti informiran o djelovanju Udruge.

2)Prava počasnih članova u Udruzi:
-sudjelovati i raspravljati na Skupštini Udruge,
-biti informiran o djelovanju Udruge.
 
Članak 13.

Obveze redovnih članova u Udruzi:
- poštivati tijela Udruge,
- poštivati odredbe Statuta Udruge,
- štititi interese i razvijati ugled Udruge,
- plaćati članarinu,
- poštivati i ostale obveze propisane drugim općim aktima Udruge.
 
Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:
(1)  istupanjem, 
(2)  isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta Udruge,
(3) neuplatom članarine,
(4)  smrću.

Članak 15.

Član istupa iz Udruge na način da odluku o istupanju pisanim putem dostavi Upravnom odboru Udruge.

Odluku o isključenju iz članstva donosi Upravni odbor Udruge na temelju:
(1)  pisanog prijedloga član(ov)a Upravnog odbora s obrazloženjem,
(2)  na temelju pisanog prijedloga Nadzornog odbora s obrazloženjem,
(3)  na temelju pisanog prijedloga najmanje 10% ukupnog broja redovnih članova uz pisano obrazloženje.

Odluka o isključenju iz članstva članu se dostavlja po pravilima o osobnoj dostavi sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.
 
Članak 16.

Na odluku o isključenju iz članstva, isključeni član ima pravo podnijeti prigovor u roku 3 dana od dana primitka odluke. Prigovor se podnosi Skupštini putem Upravnog odbora u pisanom obliku neposredno ili poštom preporučenom pošiljkom.
Skupština je dužna u roku 15 dana od dana primitka prigovora odlučiti o istom. Odluka Skupštine dostavlja se podnositelju prigovora. Odluka Skupštine je konačna i na istu isključeni član nema prava prigovora.

Članak 17.

Po prestanku članstva u Udruzi, član se briše iz Matične knjige članova bez posebne odluke.

V. TIJELA UPRAVLJANJA UDRUGOM

Članak 18.

Tijela upravljanja Udrugom su:
(1)  Skupština,
(2)  Predsjednik,
(3)  Upravni odbor,
(4)  Nadzorni odbor,
(5)  Tajnik,
(6) Likvidator.
 

SKUPŠTINA

Članak 19.


Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.
Pravo odlučivanja na sjednicama Skupštine imaju svi poslovno sposobni redovni članovi Udruge. 
Skupština Udruge:
(1)  donosi Statut Udruge,
(2)  u skladu s odredbama Statuta, donosi i druge opće akte važne za rad Udruge,
(3)  bira i razrješava članove Upravnog odbora,
(4)  bira i razrješava Predsjednika Udruge,
(5)  bira i razrješava Zamjenika predsjednika,
(6)  bira i razrješava članove Nadzornog odbora,
(7) bira i razrješava likvidatora Udruge,
(8)usvaja financijske izvještaje i izvještaje o radu Udruge,
(9)donosi plan rada i financijski plan Udruge,
(10) odlučuje o organizacijskim i statutarnim promjenama,
(11) odlučuje o prigovorima članova na odluku upravnog odbora o isključenju iz članstva,
(12) odlučuje o prestanku rada Udruge,
(13)na prijedlog Upravnog odbora donosi odluke o nagradama i priznanjima koja se dodjeljuju članovima, podupirateljima, sponzorima, donatorima i suradnicima Udruge,
(14)  na prijedlog Upravnog odbora donosi odluku o počasnom članstvu u Udruzi.
 
Članak 20.

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Skupština može biti Redovna godišnja, Izvanredna i Izborna.
Skupštinu saziva i njome predsjedava Predsjednik Udruge.
Poziv za Skupštinu svim se redovnim članovima dostavlja u pisanoj formi, najmanje 3 dana prije njenog održavanja.
 
Prijedlog za sazivanje Skupštine može dati najmanje 1/3 svih redovnih članova Udruge. Takav prijedlog dostavlja se Predsjedniku u pisanoj formi s predloženim dnevnim redom uz potpise svih predlagatelja. Predsjednik je na valjani zahtjev najmanje 1/3 svih redovnih članova dužan sazvati Skupštinu u roku 30 dana. Ako nakon proteka tog roka Predsjednik ne sazove Skupštinu, istu mogu sazvati predlagatelji na način propisan Statutom Udruge.

U slučaju isteka četverogodišnjeg mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga.

Članak 21.

Skupštini osim redovnih članova mogu prisustvovati i počasni članovi.
U raspravi na Skupštini mogu sudjelovati svi članovi Udruge. 
Pravo odlučivanja imaju samo redovni članovi Udruge.
Sve odluke na sjednicama Skupštine donose se javnim glasovanjem dizanjem ruke.
Iznimno, odluke se mogu donositi tajnim glasovanjem. Prijedlog za tajno glasovanje može dati svaki redovan član Skupštine. O prijedlogu se odlučuje glasanjem.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
 
Članak 22.

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina svih redovnih članova Udruge.
 
U slučaju da se sjednici Skupštine ne odazove natpolovična većina redovnih članova, nakon proteka vremena od 30 minuta punovažno mogu odlučivati svi prisutni redovni članovi Udruge natpolovičnom većinom prisutnih redovnih članova.
 
Skupština donosi odluke većinom glasova svih prisutnih redovnih članova Udruge.

PREDSJEDNIK

Članak 23.

Predsjednik Udruge bira se na Izbornoj Skupštini Udruge iz redova redovnih članova Skupštine.
Mandat Predsjednika traje četiri godine i može biti ponovo izabran.
Predsjednik Udruge po položaju je i predsjednik Upravnog odbora Udruge.
Predsjednik Udruge zastupa i predstavlja Udrugu.
Za svoj rad Predsjednik odgovara Skupštini Udruge.
 
Predsjednika u slučaju odsustva zamjenjuje Zamjenik predsjednika ili član Upravnog odbora koju Predsjednik pisano ovlasti.
Zamjenika predsjednika bira Skupština iz redova redovnih članova Skupštine po istom postupku i na isti način kao i Predsjednika Udruge.

Članak 24.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:
(1)  ostavkom,
(2)  na prijedlog Upravnog odbora,
(3)  na prijedlog najmanje 1/3 svih redovnih članova Udruge.
Prijedlog za razrješenje Predsjednika dostavlja se Skupštini u pisanoj formi s obrazloženjem.
Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Skupština većinom prisutnih redovnih članova Skupštine. Nakon razrješenja Predsjednika, novog Predsjednika Skupština bira na rok do isteka mandata razrješenog Predsjednika.
Zamjenik predsjednika može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran, po istom postupku i na isti način kao i Predsjednik Udruge.
 
Članak 25.

Predsjednik Udruge:
(1)  rukovodi radom Udruge,
(2)  predstavlja i zastupa Udrugu,
(3)  saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,
(4)  brine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine i Upravnog odbora,
(5)  potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor,
(6)  brine o zakonitosti poslovanja Udruge.

UPRAVNI ODBOR

Članak 26.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine.
Upravni odbor čini 5 članova. Predsjednik Udruge po funkciji je predsjednik Upravnog odbora.
Zamjenik predsjednika po funkciji je zamjenik predsjednika Upravnog odobra.
Preostalih 3 člana Upravnog odbora bira Skupština iz redova redovnih članova Skupštine.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine uz mogućnost da budu ponovo izabrani.
Članovi Upravnog odobra mogu biti razriješeni i prije isteka mandata uz odgovarajuću primjenu odredbi iz članka 24. Statuta.
 
Članak 27.

Upravni odbor:
(1)  priprema Nacrt Statuta i drugih općih akata Udruge,
(2)  priprema materijale za sjednicu Skupštine,
(3)  izvršava odluke Skupštine,
(4)  bira i razriješava Tajnika Udruge iz redova svojih članova,
(5)  bira i razriješava Blagajnika Udruge iz redova svojih članova,
(6) donosi odluku o prijemu u članstvo Udruge,
(7)  predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
(8)  odlučuje o isključenju iz članstva,
(9) odlučuje o raspodjeli financijskih sredstava Udruge,
(10)podnosi Skupštini godišnje izvješće,
(11)odlučuje o sukobu interesa članova Udruge i drugim sporovima unutar Udruge na način propisan člankom 28. Statuta Udruge,
(12)obavlja i druge zadatke i poslove od interesa za Udrugu.
 
Članak 28.

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik Udruge.
Sjednice Upravnog odbora u pravilu se sazivaju pismenim putem. Iznimno, radi hitnosti, Predsjednik može sjednicu sazvati i telefonski.
Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina svih članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. 
Na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik.
 

NADZORNI ODBOR

Članak 29.

Nadzorni odbor broji tri člana koje bira Skupština Udruge iz redova redovnih članova Udruge.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine uz mogućnost ponovnog biranja.
Članovi Nadzornog odbora mogu biti razriješeni i prije isteka mandata uz odgovarajuću primjenu odredbi iz članka 24.Statuta.
Nadzorni odbor djeluje na sjednicama koje saziva i njima rukovodi Predsjednik Nadzornog odbora.
Predsjednika Nadzornog odbora biraju između sebe članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici.
Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina svih članova Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.
Na sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.
 
Članak 30.

Nadzorni odbor:
(1)  nadzire materijalno, financijsko i drugo poslovanje Udruge,
(2)  vrši uvid u poslovne knjige Udruge,
(3)  prati provođenje Statuta i drugih općih akata Udruge,
(4)  izvještaj o nadzoru podnosi Skupštini Udruge,
(5)  ima pravo prisustvovati sjednicama Upravnog odbora s pravom raspravljanja, ali bez prava odlučivanja,
(6)  na svojoj konstituirajućoj sjednici bira Predsjednika iz redova svojih članova.

TAJNIK

Članak 31.

Tajnik Udruge član je Upravnog odbora i bira se na njegovoj konstituirajućoj sjednici između članova odbora.
Mandat Tajnika traje četiri godine uz mogućnost da bude ponovo izabran.
Tajnik Udruge može biti razriješen i prije isteka mandata uz odgovarajuću primjenu odredbi iz članka 24. Statuta.
 
Članak 32.

Tajnik Udruge:
(1)  obavlja stručne i administrativne poslove za Udrugu,
(2)  poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana rada Udruge,
(3)  brine za zakonitost rada Udruge,
(4)  pomaže u radu Predsjedniku Udruge,
(5)  priprema sjednice svih tijela Udruge,
(6)  brine o pravodobnom provođenju odluka i drugih akata svih tijela Udruge,
(7)  vodi Matičnu knjigu članova Udruge,
(8)  obavlja i druge poslove po nalogu Predsjednika Udruge.
 
Članak 33.

Tajnik za svoj rad odgovara Upravnom odboru.
       

LIKVIDATOR

Članak 34.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština Udruge.
Likvidator moze biti fizička osoba ili pravna osoba koja nije član Udruge.
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Skupština Udruge na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Udruge iz registra udruga.
U postupku likvidacije, likvidator je dužan:
- utvrditi stanje na poslovnom računu Udruge,
- utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja,
- utvrditi ostalu imovinu Udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija - Porezne uprave, potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja,
- u slučaju dugovanja dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Udruzi,
- u slučaju potraživanja, dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama.
Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvjesće o provedenom likvidacijskom postupku.
U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku od osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.


VI. FINANCIJSKO POSLOVANJE I IMOVINA UDRUGE

Članak 35.

Udruga pribavlja novčana sredstva iz donacija, poklona, nasljedstva, namjenskih sredstava proračuna javne vlasti, od prikazivanja predstava, članarina te iz drugih pravno dopuštenih izvora.
Odluku o visini članarine i načinu njene naplate donosi Upravni odbor.
Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.
 
Članak 36.

Financijska godina Udruge započinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca tekuće godine.
 
Članak 37.

Udruga posluje putem žiro-računa registriranog u poslovnoj banci.
Evidenciju financijskog poslovanja Udruge vodi Blagajnik.
Blagajnika Udruge bira Upravni odbor Udruge.
Mandat Blagajnika traje četiri godine uz mogućnost da bude ponovo izabran.
Blagajnik Udruge može biti razriješen i prije isteka mandata uz odgovarajuću primjenu odredbi iz Članka 24. Statuta.
Blagajnik o financijskom poslovanju odgovara Upravnom odboru Udruge.
Blagajnik podnosi izvješća o financijskom poslovanju Upravnom odboru i Skupštini Udruge.


VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 38.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.


VIII. NADZOR

Članak 39.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.
Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlašten je na to upozoriti Skupštinu Udruge te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne uklone u daljnem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge.

IX. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 40.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom.
Odluku o prestanku rada Udruge donosi Skupština većinom svih prisutnih redovnih članova.
 
Članak 41.

U slučaju prestanka rada Udruge, o imovini odlučuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora, sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.
 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa promjena u Registru Udruga Republike Hrvatske kod Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji.
 
Članak 43.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Gradskog kazališta Jastrebarsko od 03. kolovoza 2011. godine i Izmjene Statuta Gradskog kazališta Jastrebarsko od 17. prosinca 2013. godine.
 

 U Jastrebarskom, 17.4.2015. godine
 
Gradsko kazalište Jastrebarsko
Predsjednik
Velimir Kokot, dipl.ing.